04-05-2016

Brief aan alle gemeenten: Herziening afspraken alcoholbeleid

Geachte leden van de Raad, Geacht College,

Per 1 januari 2013 is de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet binnen uw gemeente. 

Daarnaast heeft de gemeenteraad een preventie- en handhavingsplan alcohol vastgesteld. Dit plan bevat de hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren, en de handhaving van de wet.

In uw gemeente wordt alcohol verstrekt via verschillende kanalen: supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden, sportkantines, avondwinkels en snackbars. Meer dan 70% van alle in Nederland geconsumeerde alcohol wordt verstrekt door de supermarkten. Daarmee zijn de supermarkten verreweg het belangrijkste verkoopkanaal voor alcohol.[1]

In het preventie- en handhavingsplan alcohol van uw gemeente wordt dan ook terecht aandacht besteed aan de naleving van de leeftijdsgrens door de detailhandel. Vaak zijn in dat kader afspraken gemaakt met de lokale supermarkten. Bij het maken van afspraken omtrent de naleving van de leeftijdsgrens baseren deze supermarkten zich op de ‘Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt’ van hun brancheorganisatie, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

Begin maart 2016 heeft de Rechtbank Den Haag het CBL veroordeeld wegens schending van het kartelverbod. Volgens de Rechtbank zijn er afspraken gemaakt die de strekking hadden het gebruik van het leeftijdscontrolesysteem Ageviewers in de supermarktbranche uit te sluiten en heeft de ‘Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt’ de strekking de mededinging op het gebied van het uitvoeren van leeftijdscontroles te beperken. Op grond daarvan heeft de Rechtbank deze Code nietig verklaard.[2]

In augustus 2012 heeft het CBL u een brief gestuurd, waarin expliciet werd verwezen naar de ‘Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt’. Letterlijk geeft het CBL in deze brief het volgende aan:

In deze Code staat beschreven hoe supermarktorganisaties invulling geven aan de wettelijke eisen en aan de regels die voortvloeien uit zelfregulering. Alle leden van het CBL onderschrijven deze Code. Wij zijn van mening dat de Code u aanknopingspunten biedt om met de supermarkten in uw gemeente het gesprek aan te gaan en u kan helpen bij het opzetten en uitvoeren van uw handhavingsbeleid.[3]

Het vonnis van de Rechtbank Den Haag heeft tot gevolg dat de Code met terugwerkende kracht ongeldig is verklaard. In juridische zin wordt de Code geacht nooit te hebben bestaan. Dat heeft de nodige gevolgen voor het leeftijdscontrolebeleid van de supermarktbranche. Met de Code valt namelijk het fundament weg onder de afspraken die de bij het CBL aangesloten supermarkten met uw gemeente hebben gemaakt omtrent de naleving van de leeftijdsgrens.

Het bedrijf achter Ageviewers, de HEM, heeft de nodige schade geleden door het kartel van de supermarktbranche. De Rechtbank Den Haag heeft voor recht verklaard dat het CBL schadeplichtig is jegens de HEM en heeft het CBL veroordeeld tot betaling van de door HEM geleden schade.

Het CBL heeft de brief van augustus 2012 aan u niet gerectificeerd, ondanks het vonnis van de Rechtbank Den Haag. Om de schade voor ons bedrijf zoveel mogelijk te beperken, sturen wij u deze brief.

De afspraken tussen uw gemeente en de supermarkten omtrent de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol moeten worden herzien, als blijkt dat deze afspraken zijn gebaseerd op de nietig verklaarde ‘Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt’.

Ook het preventie- en handhavingsplan alcohol van uw gemeente moet worden herzien, als blijkt dat het leeftijdscontrolebeleid van de lokale supermarkten is gebaseerd op de nietig verklaarde ‘Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt’.

Indien u meer informatie wenst over het vonnis van de Rechtbank Den Haag of indien u wilt weten op welke manier de verkoop van alcohol binnen uw gemeente in volwassen banen kan worden geleid, dan kunt u contact opnemen met Ageviewers via telefoonnummer of email.
Tel: 076-5222955 of 06-30048023 Email: info@ageviewers.com

Met vriendelijke groet,

Dirk Benschop
Directeur Ageviewers

[1]
http://detailhandel.info/index.cfm/branches/foodspeciaalzaken/slijterijen/

[2]
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:2480

[3]
http://www.cbl.nl/fileadmin/user_upload/rapporten_materialen_publicaties/Brief_aan_College_B_en_W.pdf

upload/image/140233459.jpg