20-02-2017

Algemeen Overleg alcohol-en tabaksbeleid Tweede Kamer

Tijdens het Algemeen Overleg alcohol- en tabaksbeleid in de Tweede Kamer hebben verschillende politieke partijen het kartel tegen Ageviewers en de verdwenen notulen van het DOA aan de orde gesteld. Hier staat een kort verslag.

Woensdag 15 februari vond het Algemeen Overleg plaats in de Tweede Kamer. Tijdens het debat gingen verschillende fracties van de Tweede Kamer specifiek in op het kartel van CBL en Jumbo tegen Ageviewers en kreeg staatssecretaris Van Rijn (VWS) verschillende vragen over het kartel en over het onderzoek van de Auditdienst Rijk naar de verdwenen tweede pagina van het DOA verslag van 7 maart 2008.

In reactie op een vraag van de heer Van Gerven (SP) of het kartel van CBL en Jumbo tegen Ageviewers niet buitengewoon nadelig is in het kader van goede naleving van de wet door de supermarkten, gaf de heer Ziengs (VVD) aan dat wat hem betreft "kartelvorming in Nederland gewoon verboden is. Op het moment dat daar niet aan wordt voldaan, is het logisch dat partijen worden vervolgd". Ageviewers is blij met de steun van de Kamer op dit punt en gaat ervan uit dat zij ook op politieke steun kan rekenen als op 4 april het vonnis van de rechtbank Den Haag wordt bekrachtigd door het Hof.

De heer Voordewind (CU) refereerde ook aan het kartel van CBL en Jumbo tegen Ageviewers en vroeg zich af wat de staatssecretaris kan doen om de supermarktketens te bewegen tot een sluitende naleving van de leeftijdsgrens te komen. Verder gaf de heer Voordewind aan dat wat hem betreft alle supermarkten binnen een jaar een minimumniveau van 85% naleving moeten realiseren. Daarbij maakte hij een vergelijking tussen supermarktketens die wat hem betreft goed presteren (Lidl, Deen) en supermarktketens die slecht presteren (Jumbo, Spar).

In reactie op de vraag van heer Voordewind gaf de staatssecretaris aan dat supermarkten gewoon de wet moeten naleven. "Ik zal de supermarkten er scherp op aanspreken dat de naleving gewoon hoger moet en overigens kunnen we nu ook concluderen, het kan gewoon, want anderen zijn er ook toe in staat."

In reactie op het voorstel van de heer Voordewind dat supermarkten minimaal 85% naleving moeten halen, gaf de staatssecretaris aan dat hij het een mooie ambitie vindt en dat uit onderzoek blijkt dat een hoge naleving ook gewoon mogelijk is. "Ik spreek de supermarkten er op aan dat lager scorende supermarkten zich aan de goede voorbeelden in de sector zullen moeten optrekken. […] Wat overigens erg heeft geholpen is dat we die cijfers specifieker zijn gaan maken en niet voor de hele branche, want dat betekent dat die benchmark kant van die cijfers een veel directere werking heeft, omdat iedereen kan zien hoe anderen dat doen en waarom het dan niet gaat. […] Ik zal dit met het CBL bespreken."

In reactie op vragen van de heer Van Gerven en de heer Voordewind over het onderzoek van de Auditdienst Rijk naar de verdwenen pagina van het DOA verslag van 7 maart 2008 gaf de staatssecretaris aan dat er sprake is van een "breed onderzoek. Iedereen die destijds betrokken was, die nu nog betrokken is en die in het verleden op wat voor manier betrokken was, wordt betrokken bij het onderzoek." Verder gaf de staatssecretaris aan "er alles aan te doen om dit zo breed mogelijk te bekijken om te kijken of er in 2008 echt ook een verslag is geweest en of dat beperkt is tot die ene pagina. We zullen het rapport van de Auditdienst Rijk afwachten." De heer Van Gerven vroeg wanneer het rapport klaar is en of het mogelijk is het rapport voor 4 april 2017 naar de Kamer te sturen. Daarop reageerde de staatssecretaris als volgt: "Ik weet niet of ik me op enige manier moet bemoeien met een rechtsgang. Inhoudelijk wil ik me helemaal niet bemoeien met van wie dan ook, welk systeem wordt ingevoerd en om welke reden iemand daarvoor kiest en afspraken over maakt. Ik wil er niets mee te maken hebben. Ik vind het prima als iedereen Ageviewers doet of niemand Ageviewers doet of de helft doet of andere instrumenten. Ik vind het allemaal prima. Daar heb ik geen enkel oordeel over en dat wil ik ook niet hebben."

Opvallend is dat de staatssecretaris in april 2016 nog aangaf dat zowel VWS als de NVWA destijds betrokken zijn geweest bij de CBL campagne ‘Nog geen 20? Laat je legitimatie zien’ en de CBL Code ‘verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt’.

De reactie van mevrouw Leijten (SP) in reactie op vragen van Argos over het DOA van 7 maart 2008 spreekt wat dat betreft voor zich:

"Ik wil weten wat daar is besproken. Als daar is besloten om in te zetten op de campagne ‘Nog geen 20? Laat je legitimatie zien’ en om een sluitend leeftijdscontrolesysteem als Ageviewers links te laten liggen, dan is VWS medeverantwoordelijk voor het kartel. Want de rechter heeft die hele campagne waaraan de overheid heeft meegewerkt nietig verklaard."

Videoverslag van het debat.

upload/image/140233459.jpg