Werking Ageviewers

Ageviewers wordt ingezet binnen winkels om verkoop van alcohol zo goed mogelijk in volwassen banen te leiden.

De wettelijk verplichte leeftijdscontrole wordt hierbij niet door de verkopers van alcohol zelf georganiseerd, maar er vindt controle op afstand plaats. Het systeem is naar aard vergelijkbaar met bijvoorbeeld ‘pinnen’ aan de kassa, waarbij eveneens op afstand controle van saldo (vergelijk: banksaldo – ‘leeftijdssaldo’) plaatsvindt, en waardoor verkoop bij onvoldoende saldo nagenoeg uitgesloten is. De wetten die betrekking hebben op de verkoop van leeftijdsgebonden goederen verbieden de verkoop aan personen waarvan niet is vastgesteld dat zij de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Deze vaststelling dient in principe te geschieden aan de hand van een legitimatiebewijs. Alleen als ook zonder legitimatiebewijs met zekerheid kan worden vastgesteld dat een klant oud genoeg is, mag de legitimatie achterwege blijven. Dit is het geval wanneer de klant op het eerste gezicht onmiskenbaar volwassen is.

Met Ageviewers wordt exact deze werkwijze gevolgd. Met behulp van door ons geleverde en geïnstalleerde kassaterminals, via het beveiligde Internet, en alleen na goedkeuring van de klant, wordt gedurende een transactie met leeftijdsgebonden producten kortstondig een beeldverbinding tot stand gebracht met ons externe controlecentrum. Vanuit hier, dus op afstand, beoordelen speciaal geïnstrueerde controlemedewerkers het op hun scherm verschenen beeld van de klant, waarbij vastgesteld wordt of deze op het eerste gezicht volwassen is en de transactie zonder meer doorgang kan vinden. Wanneer op het eerste gezicht niet met zekerheid kan worden bepaald dat de koper volwassen is, wordt vanuit het controlecentrum verzocht om het ID op de terminal te plaatsen. Zodoende kan, wederom op afstand, de leeftijd in alle gevallen met zekerheid worden vastgesteld en uitgesloten worden dat aan te jonge mensen wordt verkocht. Voor klanten die buiten iedere twijfel volwassen zijn zal het gehele proces gemiddeld 3 seconden tijd in beslag nemen. Zonder autorisatie vanuit het controlecentrum is afrekenen van leeftijdsgebonden producten onmogelijk.   

Onaandachtigheidsblindheid

De concentratie die het reguliere kassawerk vereist, kan veroorzaken dat er onbewust even geen aandacht bestaat voor de noodzaak van controle. Dit soort ‘onaandachtigheidsblindheid’ is inherent aan de (goede) werking van het menselijk brein en doet zich bij iedereen wel in een bepaalde mate voor. Dus ook bij caissières. Het kan hen daarom lang niet altijd verweten worden wanneer zij niet op leeftijd controleren.

Het verschijnsel onaandachtigheidsblindheid is uitgebreid door wetenschappers onderzocht. Met name het volgende experiment verklaart waarom het aan de kassa behoorlijk fout kan gaan.

Lees verder >
upload/image/104237524.jpg